Вход Търсене

Клуб Айтоски рогат гълъб

Аватар
Град: гр. Айтос
Адрес: ул. "Славянска" № 92а
Лице за контакт: Стоян Христов /Председател/
Телефон: 0887 823 175
E-mail:

         Сподели във Facebook

Последни новини

Фото галерииКратка информация и цели

Основните цели на “КЛУБ АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ” са:
1. Да насърчи развъждането, подбора и селекцията на гълъбите от породата АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ.
2. Да организира и провежда разяснителни и обучителни семинари, конференции, работни срещи, курсове за разясняване на стандарта и добрите практики в отглеждането на породата, повишаване на квалификацията и подготовката на своите членове.
3. Да организира, финансира, подпомага и провежда регионални и национални шампионати, изложби и сбирки с промотираща цел, на гълъби от породата АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ.
4. Да издава периодично вътрешен бюлетин, съдържащ информация за живота на Клуба.
5. Да създава и укрепва международните връзки, поддържа кореспонденцията и осъществява сътрудничеството с клубове от другите страни.
6. Да гарантира спазване на Стандарта на породата сред селекционерите.
7. Да следи за новостите в национален и международен пащаб относно: развитието на породата, промените в стандарта, новите практики по отглеждане на гълъби, борбата със заболяванията, употребата на нови медикаменти, храни и добавки, и др., като своевременно информира своите членове и съобразно своите възможности улеснява достъпът до тях.
8. Да организира посещения, обучителни срещи и взема участия на международни специализирани изложби.
9. Да подпомага и осигурява логистично, качествени разплодни двойки.
10. Да осигури и поддържа членуването на „ КЛУБ АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ” в европейски и международни специализирани клубове, сдружения и структури.
11. Да помага на своите членове в осигуряването им на храни, медикаменти, инвентар и др. необходими за отглеждането на гълъби суровини и материали, като ги договаря на преференциални цени директно от доставчиците.
12. Да популяризира, промотира и развива отглеждането на гълъбите от породата АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ сред гълъбовъдната общност в страната, като съдейства за създаване на информационна среда за запознаване с естеството на породата и нейното отглеждане.
13. Да сформира представителни национални отбори от птици от породата АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ, да обезпечава подготовката и участието им в представителни международни шампионати и изложби, с цел представянето на отглежданите в България птици от породата в чужбина.
14. Да създава и осигурява знания и условия в практиката за по-добрата подготовка на птиците участващи на изложби.
15. Да спомага за създаването на атмосфера на приятелство и задружност сред своите членове, за обогатяване на нравствените и морални качества, и добрите отношения между гълъбовъдите.
16. Да създава предпоставки за събуждане на интерес сред нови кръгове от населението към гълъбовъдството, отглеждането и селекцията на породата АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ.
17. Да насочи своите усилия към привличане и насърчаване на подрастващите деца и младежи към гълъбовъдството и по-специално отглеждането на гълъби от породата АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ, като им осигури необходимите допълнителни условия и привилегии.
18. Да издава просветни и рекламни статии, и други материали за отглеждането и развъждането на породата гълъби АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ.
19. Да излъчва сред своите членове и съдейства за подготовката и квалификацията на специализирани съдии оценители на породата АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ.

Учредители

1. Димитър Костадинов
2. Милен Кондов
3. Стоян Христов
4. Кудрет Бейсим
5. Стойчо Янков
6. Любомир Момчилов
7. Гюнер Сюлейман
8. Фикри Рашид
9. Николай Николов
10. Костадин Костадинов
11. Атанас Христов

Устав

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “КЛУБ АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ” ГР. АЙТОС

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Статут
Чл.1.(1) Сдружение “КЛУБ АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ” /КАРГ/ е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.
(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на сдружението не отговарят лично за задълженията на сдружението.
(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите от тях членски вноски.

Наименование
Чл.2.(1) Наименованието на сдружението е “КЛУБ АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ”, което ще се изписва на латиница ”CLUB AYTOSKI ROGAT GALAB”.
(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.
(3) Сдружението може да регистрира свои структурни подразделения в страната – клонове. Наименованието на неговите клонове се образува, като към наименованието на сдружението се добавя указанието „клон” и населеното място, където е седалището на клона.
(4) Сдружението и неговите структури (клонове) могат да имат свое знаме, емблема, бланка, печат, значка, почетен знак, а също така и грамоти, купи, медали и други отличителни белези и предмети за отличаване и награждаване на своите членове, които са уникални и не могат да бъдат използвани от трети лица без изрично разрешение.

Седалище и адрес на управление
Чл.3. Седалищетo на сдружението е в град Айтос, а адресът на сдружението са:
гр. Айтос, ул. Славянска №92а

Срок
Чл.4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността
Чл.5. (1) Сдружението ще осъществява своята дейност в ЧАСТНА ПОЛЗА.
(2) Дейността на сдружението с нестопанска цел ще се осъществява в съответствие с Устава, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и действащото законодателство в Република България.
(3) Дейността на сдружението в съответсвие с целите и средствата за тяхното постигане се изразява в различни начини и способи за организиране, подпомагане и насърчаване отглеждането и селекцията в определена насока на гълъби от породата АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ.

Основни цели, средства и предмет на дейност
Чл. 6. (1) Основни цели на “КЛУБ АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ” са:
1. Да насърчи развъждането, подбора и селекцията на гълъбите от породата АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ.
2. Да организира и провежда разяснителни и обучителни семинари, конференции, работни срещи, курсове за разясняване на стандарта и добрите практики в отглеждането на породата, повишаване на квалификацията и подготовката на своите членове.
3. Да организира, финансира, подпомага и провежда регионални и национални шампионати, изложби и сбирки с промотираща цел, на гълъби от породата АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ.
4. Да издава периодично вътрешен бюлетин, съдържащ информация за живота на Клуба.
5. Да създава и укрепва международните връзки, поддържа кореспонденцията и осъществява сътрудничеството с клубове от другите страни.
6. Да гарантира спазване на Стандарта на породата сред селекционерите.
7. Да следи за новостите в национален и международен пащаб относно: развитието на породата, промените в стандарта, новите практики по отглеждане на гълъби, борбата със заболяванията, употребата на нови медикаменти, храни и добавки, и др., като своевременно информира своите членове и съобразно своите възможности улеснява достъпът до тях.
8. Да организира посещения, обучителни срещи и взема участия на международни специализирани изложби.
9. Да подпомага и осигурява логистично, качествени разплодни двойки.
10. Да осигури и поддържа членуването на „ КЛУБ АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ” в европейски и международни специализирани клубове, сдружения и структури.
11. Да помага на своите членове в осигуряването им на храни, медикаменти, инвентар и др. необходими за отглеждането на гълъби суровини и материали, като ги договаря на преференциални цени директно от доставчиците.
12. Да популяризира, промотира и развива отглеждането на гълъбите от породата АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ сред гълъбовъдната общност в страната, като съдейства за създаване на информационна среда за запознаване с естеството на породата и нейното отглеждане.
13. Да сформира представителни национални отбори от птици от породата АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ, да обезпечава подготовката и участието им в представителни международни шампионати и изложби, с цел представянето на отглежданите в България птици от породата в чужбина.
14. Да създава и осигурява знания и условия в практиката за по-добрата подготовка на птиците участващи на изложби.
15. Да спомага за създаването на атмосфера на приятелство и задружност сред своите членове, за обогатяване на нравствените и морални качества, и добрите отношения между гълъбовъдите.
16. Да създава предпоставки за събуждане на интерес сред нови кръгове от населението към гълъбовъдството, отглеждането и селекцията на породата АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ.
17. Да насочи своите усилия към привличане и насърчаване на подрастващите деца и младежи към гълъбовъдството и по-специално отглеждането на гълъби от породата АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ, като им осигури необходимите допълнителни условия и привилегии.
18. Да издава просветни и рекламни статии, и други материали за отглеждането и развъждането на породата гълъби АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ.
19. Да излъчва сред своите членове и съдейства за подготовката и квалификацията на специализирани съдии оценители на породата АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ.
(2) Средства за постигане на целите на сдружението са:
1. Организирането, насърчаването и подпомагането на отгледвачите и селекционерите на породата АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ.
2. Създаването на лекторски и съдийски апарат, провеждането на курсове, семинари и други обучителни мероприятия.
3. Утвърждаването на график за областни, национални и международни изложби.
4. Представляването на своите членове и защитата на техните интереси пред всички органи и институции.
5. Популяризирането на дейността на Клуба, чрез различни информационни и агитационни форми.
6. Стимулиране на подобряването на наличните развъдни двойки и максималното им приближаване към стандарта на породата.
7. Провеждане на ефективни и задължителни профилактични и лечебни дейности, при необходимост съвместно с ветеринарно-медицинските поделения.
8. Информира своите членове и гълъбовъдната общност за измененията в световните тенденции в гълъбовъдството и измененията в стандарта на породата АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ.
9. Сътрудничество и обща дейност със сродни национални и чуждестранни клубове, организации и структури, с цел популяризиране и подобряване на резултатите в областта на гълъбовъдството.
10. Създаване, поддържане и постоянно актуализиране на уеб страница и форум на сдружението за информиране, въпроси и дискусии в областта на отглеждането на гълъби от породата АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ.
11. Приемане на правила, насоки и вътрешни наредби, които да улесняват гълъбовъдите и да ги подпомогнат в отговарянето на изискванията на българското и европейско законодателство в областта на животновъдството.
12. Осигуряване на свободен достъп до информация за всички заинтересовани лица.
(3) Сдужението има следният предмет на дейност:
1. Разработване на правилници и вътрешни наредби свързани с практиките по отглеждането, подбора и селекцията на гълъби от породата АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ.
2. Подготовка, организиране и участия в регионални, национални и международни изложби и шампионати на гълъби от породата АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ
3. Популяризиране на дейността на Клуба чрез създаване и поддържане на страница в Интернет;
4. Издаване на бюлетини, публикации и статии, свързани с отглеждането и селекцията на гълъби от породата „АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ ”;
5. Организиране на хоби-срещи, културни и обществени инициативи свързани с отглеждането на гълъби от породата „АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ ”, както и други незабранени от закона дейности с идеална цел.
6. Организиране на обучителни и разяснителни курсове, семинари, лекции свързани с добрите практики по отглеждане и селекция на породата „АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ ”, и разясняването на Стандарта на породата, към който селекционерите да се стремят;
7. Осигуряване подготовката и квалификацията на специализирани съдии оценители на гълъби от породата „АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ”.
8. Всяка друга дейност, която не е забранена от закон и непротиворечаща на чл.3, ал.3 от ЗЮЛНЦ.

II. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения
Чл.7.(1) Членуването в “КЛУБ АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ” е доброволно.
(2) Членове могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица по смисъла на ЗЮЛНЦ, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно установения членски внос.
(3) Членуването в сдружението се основава на принципите на равенство и взаимно уважение между членовете, и към всички деятели, съдии и любители гълъбовъди, без оглед на раса, религия и партийна принадлежност.

Чл.8. Всеки член на сдружението има право:
1. Да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание.
2. Да избира и да бъде избиран в органите на управление на “КЛУБ АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ”.
3. Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление.
4. Да бъде информиран за дейността на сдружението.
5. Да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му по ред определен от устава, вътрешните правилници и решенията на органите му.
6. Да получава съдействие при организирането и участието му на гълъбовъдните изложби и други мероприятия, които са част от дейността на “КЛУБ АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ”.

Чл.9. Всеки член на сдружението е длъжен:
1. Да внася ежегоден членски внос.
2. Да спазва Устава на сдружението, вътрешните правилници и решенията на ръководните му органи.
3. Да работи за постигане целите на “КЛУБ АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ”.
4. Да работи за увеличаване на имуществото на сдружението.
5. Да издига обществения авторитет на сдружението.
6. Да внася имуществени и неимуществени вноски, ако такива бъдат определени от Общото събрание на сдужението.
7. Да не извършва деяния, които противоречат на целите на сдружението или увреждат доброто му име.
8. Да съдейства на останалите членове на сдружението при и по повод на осъществяване на дейности, свързани с целите на сдружението.
9. Да полага грижата на добър стопанин към имуществото и собствеността на “КЛУБ АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ”.
10. Да разходва икономично, целесъобразно и законосъобразно паричните средства на “КЛУБ АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ”, ако такива му бъдат поверени по решение на Общото събрание.

Чл.10. Членските права и задължения са непрехвърлими, неделими и неотчуждаеми, и не преминават върху други лица в случай на прекратяване на членството.

Придобиване на членство
Чл.11.(1) Членовете на сдружението се приемат с гласуване от Общото събрание на сдружението.
(2) Кандидатите отправят писмена молба-декларация по образец до Управителния съвет, като декларират, че са запознати и приемат разпоредбите на Устава, целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, както и със самата процедура по приема на нови членове. Заедно с това в молбата предоставят и лична информация за себе си: имена, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, имейл и др.
(3) Управителният съвет разглежда молбата в едномесечен срок и свиква Общо събрание за гласуване на кандидатурата.
(4) Приемането на членовете става с явно гласуване на Общото събрание и обикновено мнозинство.

Прекратяване на членство
Чл.12.(1) Членството се прекратява:
1. С едностранно и едномесечно писмено предизвестие, отправено до Управителния съвет на сдружението.
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение.
3. С изключване гласувано от Общото събрание.
4. С прекратяването на юридическото лице - член на сдружението.
5. С прекратяване на сдружението.
(2) Член на сдружението може да бъде изключен от сдружението с решение на
Общото събрание, когато:
1. Не изпълнява разпоредбите на този Устав.
2. Работи против неговите интереси.
3. Използва членството си за користни или престъпни цели.
4. С действие, бездействие или по друг начин е злепоставил сдружението или някой от ръководните му органи.
5. Не зачитане на човешките права на останалите членове на сдружението, агресивно поведение и всякакъв вид дейност насочена срещу имиджа на член на сдружението.
6. Системно не изпълнява поети задължения.
7. Системно нарушава задълженията си произтичащи от Устава, вътрешните правилници и решения на Общото събрание и УС.
8. Не внася членския си внос с пресрочване над три месеца.
(3) При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените имуществени и неимуществени вноски до момента на прекратяването.
(4) При прекратяване на членството в сдружението, прекратилият го член е длъжен да внесе просрочените си вноски за периода на членството му.
(5) Решението за изключване се взема от Общото събрание на сдружението с обикновено мнозинство.

III. ИМУЩЕСТВО

Имущество
Чл. 13. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

Източници на средства на сдружението
Чл. 14. (1) Източници на средства са членския внос, дарения, спонсорство, допълнителна стопанска дейност, както и други източници на средства разрешени от ЗЮЛНЦ, и законите на действащото законодателство.
(2) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на годишен членски внос. Размерът на годишният членски внос се определят от Управителния съвет на сдружението и следва да бъдат заплащани както следва - наведнъж за цялата текуща година до 31 март на същата. УС може да актуализира по своя преценка размера на годишния членски внос.
(3) По предложение от Управителния съвет и с решение на Общото събрание, членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с Устава или с решение на Управителния съвет. В решението си Управителния съвет определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с обикновено мнозинство от членовете на Управителния съвет.
(4) Членовете на сдружението по своя преценка могат да му предоставят парични средства под формата на заем, както и недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.
(5) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 4 се определя от Общото събрание на сдружението.
(6) Сдружението може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Печалба и загуби
Чл. 15. (1) Сдружението не разпределя печалба.
“КЛУБ АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ” използва своите средства единствено и само за постигане на идеалните цели записани в настоящия Устав и ЗЮЛНЦ.
(2) При наличие на загуби в края на годината, Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство 2/3 гласа от всички членове на сдружението.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението
Чл. 16.(1) Органите на сдружението са:
1. Общо събрание (ОС).
2. Управителен съвет (УС).
3. Председател на УС.
(2) УС според нуждите на своята дейност може да определя и помощни органи, да назначава комисии изпълняващи възложени от УС функции.

Състав на Общото събрание
Чл. 17. (1) Общото събрание е върховен орган на сдружението, като в него участват всички членове на сдружението.

Представителство
Чл. 18. (1) Сдружение “КЛУБ АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ” се представлява от Председателя на Управителния съвет – ПРЕДСЕДАТЕЛ.
(2) Членовете на сдружението могат да бъдат представлявани в работата на Общото събрание от законните им представители, ако са юридически лица, или от изрично упълномощено лице, освен ако с решение на УС не е предвидено друго.
(3) Пълномощник на юридическо лице, може да бъде само физическо лице.
(4) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
(5) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
(6) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание
Чл. 19. Общото събрание:
1. Изменя и допълва Устава на сдружение “КЛУБ АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ”.
2. Освобождава от отговорност Управителния съвет.
3. Преобразува и прекратява сдружението.
4. Избира и освобождава Председателя и членовете на Управителния съвет за срок от 5 (пет) години.
5. Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет.
6. Приема основните насоки и програми за дейността на сдружението.
7. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
8. Отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението.

Провеждане на общо събрание
Чл. 20. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание на всички членове на сдружението, което се свиква от УС.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.
Свикване на Общото събрание
Чл. 21. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет или се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, до всяко едно от физическите или юридически лица членове на сдружението.
(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(5) Времето от изпращане на съобщението (датата на пощенското клеймо) до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведение
Чл. 22. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите
Чл. 23. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум
Чл. 24. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

Право на глас
Чл. 25. Всеки член на сдружението има право на един глас.

Конфликт на интереси
Чл. 26. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. Предявяване на искове срещу него.
2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
3. При решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

Мнозинство
Чл. 27. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.
(2) За решенията по чл. 19, т. 1 и т. 2 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения
Чл. 28. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват, или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Протокол
Чл. 29. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и Секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет, председател
Чл. 30. (1) Управителния съвет на сдружението се състои от четири лица – редовни членове на “КЛУБ АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ”, с мандат от 5 /пет/ години.
(2) Председателя на УС се избира из между членовете на Управителния съвет за срок срока на мандата на Управителния съвет.
(3) Председателят на УС може да избира свои помощни органи из между членовете на УС.
(4) Председателя или членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 31. (1) Председателя на Управителния съвет:
1. Представлява “КЛУБ АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ” пред трети лица.
2. Организира изпълнението на решенията на ОС и на УС.
3. Командирова членове изпълняващи дейност пряко свързана с дейността на сдружението.
4. Открива, закрива и се разпорежда с финансовите сметки на “КЛУБ АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ”.
5. Ръководи заседанията на УС и председателства Общото събрание.
6. Организира, ръководи и контролира текущата дейност на “КЛУБ АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ”, като няма право да обременява с тежести имуществото на сдружението.
7. Полага грижата на добър стопанин към имуществото и собствеността на “КЛУБ АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ”.
8. Разходва икономично, целесъобразно и законосъобразно паричните средства на “КЛУБ АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ”.
9. Длъжен е да изпълнява задълженията си в интерес на сдружението и да пази тайните на “КЛУБ АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ” и след като престане да бъде председател на УС.

Права и задължения на Управителния съвет
Чл. 32. Управителния съвет има следните права и задължения:
1. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.
2. Приема организационно-управленската структура, реда и други вътрешни правила на сдружението.
3. Взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем.
4. Оределя реда и организира извършването на дейността на сдружението.
5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението.
6. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
7. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
8. Е длъжен по всяко време да свика Общото събрание при настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.
9. Определя обема на представителната власт на отделни негови членове.
10. Разпорежда се с имуществото на “КЛУБ АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ” при спазване на изискванията на Устава, като разходва икономично, целесъобразно и законосъобразно паричните средства на сдружението.
11. Е длъжен периодично да изготвя предвидената в действащото законодателство отчетна информация за дейността на сдружението, при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
12. Взема решения и утвърждава наредби за условията и реда за участие в регионалните, национални и международни изложби и шампионати.
13. Удостоява с почетни грамоти, дипломи, медали, купи и други награди, отличилите се със своите гълъби порода АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ членове на сдружението.
14. Санкционира членове и длъжностни лица на сдружението допуснали груби нарушения на Устава, морала и дейността на сдружението.
15. Приема, разглежда и взема решения по жалби от членовете на сдружението.
16. Утвърждава програми за действие и обучение, предлага за утвърждаване създаването на помощни органи, съдийски и арбитражни комисии, лекторски състави и други.
17. Утвърждава вътрешни правила за работата на помощните органи към сдружението.
18. Приема други вътрешни актове.
19. Взема решение за участие в други организации.
20. Извършва ликвидация или взема решения за назначаване на ликвидатор.
21. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.

Свикване, кворум и решения на Управителния съвет
Чл.33. Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя, за което се води протокол.
Чл.34. (1) Председателят е длъжен да свика заседание на УС след писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в двуседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от УС негов член.
(2) УС може да взема решения ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.

V. ОТЧЕТНОСТ НА ДЕЙНОСТТА

Документи по годишното приключване
Чл. 35. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги внася за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Съдържание на отчета за дейността
Чл.36. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението, и се разяснява годишният финансов отчет.

Задължителна отчетна информация
Чл.37. Съгласно разпоредбите на действащото законодателство, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Книги на сдружението
Чл. 38. (1) На заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявления и взетите решения.
Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган и на протоколчика – Секретаря на сдружението, и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, телефон, електронна поща, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.
Информацията се събира, съхранява и използва съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Основания за прекратяване
Чл. 39. Сдружението се прекратява:
1. По решение на Общото събрание.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. С решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 40. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество с решение на Общото събрание се предоставя на юридическо лице извършващо дейност със същата или близка нестопанска цел – друго гълъбовъдно сдружение регистрирано на територията на Република България.
(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 41. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.42. (1) Спорове възникнали между членовете на сдружението или между сдружението и членовете, се уреждат в дух на взаимно разбирателство и взаимно съгласие, и според действащото в страната законодателство.
(2) В случай, че по даден спор не се постигне съгласие, то заинтересованата страна го отнася до компетентния съд в Република България.

Чл.43. Всяко известие се дава в писмена форма, като съответните адреси за връчване на известия са адресите вписани в книгата на членовете. Всеки от членовете може да посочи друг адрес, който да бъде адрес за известия. Известие може да се връчи и чрез изпращането му с препоръчана поща и по факс. Всяко връчено известие ще се счита за предадено по време, когато при нормални обстоятелства може да се очаква то да бъде получено.
Чл. 44. (1) Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел в частна полза “КЛУБ АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ” гр. Айтос, състояло се на 07.05.2014 г. в гр. Айтос, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

Членски внос

Годишен - 50 лв.

Членове

1. Димитър Костадинов Костадинов, тел.: 0887 610 073

2. Милен Митев Кондов, тел.: 0896 898 455

3. Стоян Атанасов Христов, тел.: 0887 823 175

4. Кудрет Рашид Бейсим, тел.: 0885 970 784

5. Стойчо Петров Янков, тел.: 0889 461 515

6. Любомир Дражев Момчилов, тел.: 0894 664 001

7. Гюнер Реджеб Сюлейман, тел.: 0899 225 399

8. Фикри Мустафа Рашид, тел.: 0892 261 718

9. Николай Господинов Николов, тел.: 0878 836 073

10. Костадин Димитров Костадинов

11. Атанас Стоянов Христов